Публичная оферта

Про надання послуг зі створення та обслуговування сайту інтернет-магазину (надалі — «Послуги»), які надає Фізична особа — підприємець Мельник Артем Володимирович (надалі — «Виконавець»), що діє на підставі Виписки з ЄДР № 2 506 000 0000 002614 від 01.06.2017 р., та є платником єдиного податку (надалі — «Виконавець»), будь-якій юридичній або фізичній особі, що іменується надалі «Замовник».

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усній угоді» і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

ПРЕАМБУЛА

Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічною офертою) будь-якій юридичній або фізичній особі укласти договір на абонентське обслуговування. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх споживачів.

У відповідності до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору є факт здійснення Абонентом платежу в рахунок оплати послуг.

Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Абонента на сайті Виконавця. Сайт Виконавця розташований за адресою https://shopiforge.com.

Номером договору є унікальний номер, який видається при реєстрації на сайті Виконавця (Сервіс код).

1. Предмет договору

1.1. Інформаційна система Виконавця (Надалі — «Платформа») є онлайн-конструктором сайтів, за допомогою якого Замовник може створити сайт інтернет-магазину.

1.2. Виконавець надає Замовнику послуги з доступу до інформаційної системи Виконавця (далі — «Послуги»), а саме:

1.2.1. Створення нового сайту.

1.2.2. Розміщення сайту на серверах Платформи.

1.2.3. Надання всіх необхідних консультацій для повноцінного використання Замовником всіх можливостей Платформи.

1.2.4. Технічна підтримка сайту.

1.3. Виконавець надає будь-які послуги тільки в межах існуючих можливостей Платформи, які описані на сайті Виконавця.

1.4. Якщо Замовнику будуть потрібні додаткові роботи та послуги, які не вказані в Договорі, то такі роботи та послуги можуть бути виконані Виконавцем лише у випадку, якщо існує технічна можливість їх виконання та необхідні ресурси Виконавця. У цьому випадку Сторони підписують додаток до даного Договору з переліком робіт, умовами оплати та іншими важливими умовами.

2. Персональні дані

2.1. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

2.2. Метою обробки персональних даних Замовника є можливість надання Виконавцем Послуг за Договором, здійснення взаєморозрахунків, отримання рахунків, актів та інших документів, виявлення та запобігання шахрайству, вирішення проблем безпеки та усунення технічних неполадок, захисту від безпосередньої загрози заподіяння шкоди Виконавцю або його клієнтам.

2.3. Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що він ознайомлений (без додаткового повідомлення) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», і про мету обробки даних, які Замовник передає Виконавцю.

2.4. Дозвіл Замовника на обробку персональних даних діє протягом всього строку дії Договору, а також протягом наступних 5 (п’яти) років після закінчення його дії.

2.5. Видалення персональних даних Замовника здійснюється Виконавцем за заявою Замовника і є підставою для розірвання Договору.

2.6. Персональні дані, надані Замовником, будуть доступні співробітникам та підрядникам Виконавця.

2.7. До персональних даних також відносяться ті дані, які використовуються для тарифікації послуг Замовника. Включаючи, але не обмежуючись перерахованим: кількість користувачів сайту, кількість товарів, кількість менеджерів, кількість замовлень на сайті Замовника.

2.8. Виконавець гарантує, що не буде використовувати персональні дані Замовника з будь-якою іншою метою, крім мети, вказаної у п. 2.2. Договору, без належного повідомлення про це Замовника.

3. Обов’язки та права сторін

3.1. Обов’язки Виконавця:

3.1.1. Надати Замовнику послуги з доступу до Платформи.

3.1.2. Надати Замовнику доступ до панелі керування сайтом (надалі — «Панель керування»).

3.1.3. Надати необхідні Замовнику усні та письмові інструкції щодо роботи з Платформою.

3.1.4. Підтримувати створений Замовником сайт, а саме:

  • розмістити сайт за власних серверах;
  • самостійно моніторити роботу сайту та виявляти помилки, які призводять до нестабільної роботи сайту;
  • у випадку виявлення помилок в роботі серверів чи програмного забезпечення, вживати всі можливі заходи для їх якнайшвидшого усунення.

3.1.5. Публікувати на сайті Виконавця офіційні повідомлення про зміни в обслуговуванні, зміни тарифів на оплату, зміни цього договору та додатків до нього.

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.1. Оплачувати Послуги відповідно до обраного тарифного плану Виконавця. Замовник зобов'язується самостійно ознайомитися з інформацією про умови обслуговування і тарифи на сайті Виконавця.

3.2.2. Надавати повну та дійсну інформацію щодо предмету даного Договору.

3.2.3. Самостійно змінити всі паролі, що були надані Виконавцем та нести повну відповідальність за їх збереження в таємниці.

3.2.4. На вимогу Виконавця, надати копії паспорта чи інших документів, що засвідчують особу, які завірено електронним цифровим підписом Замовника, чи верифікувати свою особу за допомогою системи BankID .

3.3. Права Виконавця:

3.3.1. Повністю або частково зупинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов цього договору та додатків до нього, а також чинного законодавства України.

3.3.2. В односторонньому порядку вносити зміни до цього договору та додатків до нього, зокрема, але не обмежуючись, змінювати вартість Послуг. У такому випадку, оферта в новій редакції набуває чинності з моменту публікації змін на сайті.

3.3.3. При тимчасовому припиненні надання Послуг Виконавцем, у разі настання випадків, вказаних в п. 3.3.1. Договору, Виконавець має право заблокувати доступ до Панелі керування Замовника та/або заблокувати частково або повністю надані Послуги.

3.3.4. Виконавець має право припинити договірні відносини з Замовником в односторонньому порядку, з одночасним відправленням письмового електронного повідомлення, при порушенні Замовником своїх зобов'язань за цим Договором. Моментом розірвання договору і припинення обслуговування вважається дата відправлення відповідного повідомлення Замовнику.

3.3.5. При підвищених (наднормативних) потребах Замовника щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках замовленого обслуговування, Виконавець залишає за собою право запропонувати Замовнику перехід на інший тарифний план, а при відмові Замовника — припинити його обслуговування з поверненням невикористаних коштів.

3.4. Права Замовника:

3.4.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.

3.4.2. Отримувати від Виконавця інформацію про послуги та додаткові платні сервіси.

3.4.3. Звертатися до Виконавця зі скаргами та пропозиціями щодо підвищення якості послуг.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Вартість Послуг встановлюється Виконавцем у національній валюті України і вказується на сайті Виконавця.

4.2. Виконавець надає Замовнику безкоштовний тестовий період (не більше 14 днів) для вивчення всіх можливостей Платформи, з метою переконатися, що якість послуг і набір функцій відповідають вимогам Замовника.

4.3. Після завершення безкоштовного тестового періоду, Замовник сплачує стартовий платіж відповідно до обраного тарифу. Оплата стартового платежу є підтвердженням зі Сторони Замовника, що його повністю задовольняє якість Послуг. Стартовий платіж поверненню не підлягає.

4.4. Вартість підтримки сайту розраховується відповідно до діючих на момент оплати тарифів, з урахуванням поточного споживання сайтом ресурсів Платформи.

4.5. Послуги з підтримки оплачуються авансом, починаючи з моменту підключення до сайту робочого домену, але не пізніше, ніж через три місяці після оплати стартового платежу.

4.6. Здійснюючи оплату через відділення банківської установи, Замовник зобов'язаний вказати у платіжному документі номер рахунку-фактури або номер договору, який виданий Виконавцем та ідентифікує послуги, які оплачуються.

4.7. Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на Послуги. Про введення нових цін Виконавець сповіщає Замовника, опублікувавши повідомлення про це на сайті Виконавця. Нові ціни вступають у силу з дати опублікування на сайті Виконавця. У разі зміни цін, внесена оплата за Послуги не перераховується.

5. Особливі умови та відповідальність сторін

5.1. Виконавець не гарантує абсолютної безперебійності або безпомилковості надання Послуг і не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Виконавець докладає всіх розумних зусиль і заходів з метою запобігання виникнення помилок.

5.2. Виконавець не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті: використання або неможливості користування Послугами; помилок, збоїв, недоступності Послуг, DDоS та інших атак на Платформу, чи в мережі Замовника або Виконавця; видалення файлів; дефектів, затримок у роботі чи передачі даних; зміни функцій; інших причин.

5.3. Виконавець не несе відповідальності у випадку неправомірного доступу до інформації сайту особою або особами, що не є Сторонами даного Договору, якщо така дія призвела до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту чи зміни змісту деяких або всіх його сторінок.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за якість каналів зв'язку, за допомогою яких здійснюється доступ до Послуг.

5.5. Замовник приймає на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Послуг.

5.6. Замовник повністю відповідальний за збереження свого паролю та за збитки, які можуть виникнути через його несанкціоноване використання.

5.7. Виконавець виконує виключно технічні функції і не має жодних прав на відповідні доменні імена та веб-сайти, а також не несе відповідальності за розміщення Замовником будь-яких матеріалів на своєму сайті.

5.8. Виконавець виконує лише ті прохання Замовника, які було отримано з контактного email Замовника або зі службової області Панелі керування Послугами після успішної авторизації.

5.9. Замовник дає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг через електронну пошту (email) і через службу коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші).

5.10. Сторони погодились вважати факсимільне відтворення підпису на рахунках та актах прийому-передачі робіт, підписаних Сторонами в рамках даного Договору, таким, що має таку ж юридичну силу, як і власноручний підпис уповноважених представників Сторін.

6. Здача-прийняття робіт

6.1. Факт надання Виконавцем Послуг оформлюється відповідними Актами здачі-прийняття робіт (надання послуг), які підписуються повноважними представниками сторін і засвідчуються їхніми печатками.

6.2. В разі незгоди Замовника прийняти та відповідним чином оформити Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг), Замовник до 15 числа місяця, наступного за розрахунковим, направляє Виконавцю мотивовану відмову (рекомендованим листом або кур’єром).

6.3. Сторони домовились, що відсутність Акту здачі-прийняття робіт (надання послуг), підписаного і скріпленого печаткою Замовника, та у разі відсутності мотивованої відмови, прирівнюється до такого, що є прийнятим Замовником та не є підставою для припинення надання Послуг.

7. Інтелектуальна власність

7.1. Виняткові майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені Виконавцем до моменту підписання даного Договору та використовувані для надання послуг (засоби розробки) за даним Договором, належать Виконавцеві.

7.2. Виконавець надає Замовнику право на використання об’єктів інтелектуальної власності на термін дії Договору.

7.3. На головній сторінці сайту Замовник зобов’язується посилатися на Виконавця шляхом розміщення гіпертекстового посилання на сайт Виконавця.

7.4. Замовник надає Виконавцю право на розміщення зворотнього посилання на сайті shopiforge. ua та використання імені Замовника в офіційних списках організацій, для яких Виконавець є підрядником.

8. Вирішення спірних питань

8.1. Претензії Замовника щодо Послуг приймаються Виконавцем до розгляду тільки в письмовому вигляді та не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати виникнення спірної ситуації. Термін розгляду претензій Замовника складає не більше 14 (чотирнадцяти) робочих днів.

8.2. Усі спірні питання, пов'язані з цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами чи їх представниками.

8.3. Якщо спірні питання неможливо вирішити шляхом переговорів, вони вирішуються у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю таких питань у порядку, визначеному відповідним чинним законодавством.

9. Термін дії договору

9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання обома Сторонами і діє до закінчення оплаченого періоду.

9.2. Термін дії цього договору автоматично продовжується після подальшої оплати Послуг на оплачений період Послуги.

9.3. Замовник має право в будь-який час в односторонньому порядку відмовитися від Послуг Виконавця. У цьому випадку, повернення грошових коштів, у тому числі передплата за послуги, не здійснюється.

9.4. Виконавець має право в будь-який час в однобічному порядку без пояснення причин відмовити в обслуговуванні Замовнику. При цьому здійснюється повернення грошових коштів за повні місяці невикористаного часу користування послугою підтримки сайту. За послуги зі створення сайту (стартовий платіж) повернення грошових коштів не відбувається.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов'язків за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком обставин форс-мажору, що виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не могли ані передбачити, ані відвернути розумними діями.

10.2. До обставин форс-мажору відносяться повінь, пожежа, землетрус, інші стихійні лиха, війна, воєнні дії, дії органів державної влади і будь-які інші обставини поза розумним контролем Сторін цього Договору, які мають безпосередній суттєвий негативний вплив на виконання обов'язків за цим Договором, за умови, що така обставина не виникла внаслідок недотримання будь-якою Стороною чинних нормативних актів, невиконання будь-якою Стороною будь-яких зобов'язань, що стосуються будь-яких укладених угод між Сторонами, порушення заяви або гарантії згідно будь-яких укладених між Сторонами угод.

10.3. При настанні обставин форс-мажору, Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна протягом 7 (семи) календарних днів у письмовій формі повідомити про це іншу Сторону.

10.4. Повідомлення повинне містити інформацію про характер обставин, та, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною, яка опинилася під їх впливом, своїх обов'язків за цим Договором та строк виконання обов'язків.

10.5. Після припинення обставин форс-мажору, Сторона, яка опинилася під впливом, повинна негайно повідомити у письмовій формі про це іншу Сторону. Повідомлення має містити термін, за який передбачається виконати обов'язки за цим Договором.

10.6. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення або повідомлення неналежним чином про обставини форс-мажору, Сторона, яка опинилась під їхнім впливом, не має права посилатись на такі обставини, як на умови звільнення від відповідальності.

10.7. У разі настання обставин форс-мажору, строк виконання Сторонами своїх обов'язків за цим Договором збільшується пропорційно строку дії таких обставин та їх наслідків.

10.8. Коли обставини форс-мажору та їх наслідки тривають понад 20 (двадцять) послідовних днів, або коли при настанні таких обставин стає очевидним, що такі обставини та їх наслідки будуть діяти довше цього строку, Сторони у найкоротший термін мають провести переговори з метою виявлення прийнятних для Сторін альтернативних шляхів виконання цього Договору та досягнення відповідної домовленості.

11. Інші умови

11.1. Цей Договір визначає повне порозуміння Сторін, анулює всі попередні письмові і усні переговори та домовленості між ними стосовно предмету, про який йдеться. Жодна поправка до цього Договору не буде дійсною, доки вона не буде виконана у письмовій формі і підписана Сторонами чи їх уповноваженими представниками.

11.2. За виключенням окремих домовленостей між Сторонами, жодна Сторона без попередньої письмової згоди іншої Сторони не матиме права використовувати найменування іншої Сторони в будь-якій формі чи діяти від її імені.

11.3. Жодна Сторона не буде використовувати, перепоступатися або передавати будь-яке своє право чи обов’язок за цим Договором без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Будь-яке таке використання, перепоступання або передача, здійснені з порушенням цього пункту, вважатимуться недійсними.

11.4. Якщо будь-яке положення цього Договору виявиться чи стане недійсним, Сторони замінять недійсне положення новим, яке дозволяється чинним законодавством України та має найближчий до недійсного положення юридичний та/або економічний ефект.

11.5. Сторони цього Договору погоджуються, що надалі, у відповідь на прохання, кожна з них без додаткового розгляду інколи підписуватиме, підтверджуватиме та надаватиме інші документи, які можуть бути потрібними або доцільними для більш ефективної реалізації умов та положень цього Договору.

11.6. Кожна зі сторін погодилася вважати текст даного Договору, а також весь обсяг інформації, переданий Сторонами один одному при укладанні даного договору та у ході виконання зобов'язань, що виникають з даного договору, конфіденційною інформацією (а в межах, що допускаються чинним законодавством — комерційною таємницею) іншої Сторони.

11.7. Кожна зі сторін приймає на себе зобов'язання ніякими способами не розголошувати конфіденційну інформацію іншої Сторони, до якої вона отримала доступ при укладанні даного договору та у ході виконання зобов'язань, що виникають з договору, крім випадків, визначених відповідним чинним законодавством України. Це зобов'язання здійснюється Сторонами в межах терміну дії даного договору та протягом одного року після припинення дії договору, якщо не буде обговорене інше.

11.8. Кожна зі сторін зобов'язується відшкодувати іншій Стороні в повному обсязі всі збитки, заподіяні розголошенням конфіденційної інформації останньої, що є порушенням п.11.7. та 11.8. цього Договору.

11.9. Сторони відповідають за виконання зобов'язань відповідно до діючого законодавства України.